روز: دسامبر 10, 2020

کاروانسرای خانات
دسامبر10

موقعیت ؛کاروانسرای خانات در خیابان صاحب جمع، (شمال میدان شوش، جنوب چهارراه مولوی) میدان امین السلطان

کاروانسرای خانات بامساحت حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع و ۵۴ حجره کوچک با دربی به ارتفاع پنج متر از چوب روسی و ۴۰ گل میخ ساخته شده‌است.

ادامه مطلب