قوانین هتل

قوانین رزرو:

 

ماده 1 .

قطعی بودن رزرو و شرایط رزرو شده صرفاً به تأییدیه رزرو مستند خواهد بود و کلیه شرایط و اطلاعات
ضروری شامل اطلاعات هویتی میهمان، زمان صدور و تاریخ پذیرش، نام مسئول صدور تأییدیه علی الخصوص
نرخ تمام شده با احتساب تمام عوارض قانونی باید در برگه تأییدیه منظور گردد .


ماده 2 .

رزروهای بدون پیش پرداخت و یا بدون مکاتبه رسمی و کسب تأییدیه واحد اقامتی فاقد اعتبار میباشند
و واحد اقامتی مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت .


ماده 3 .

افراد زیر 2 سال از پرداخت هر گونه هزینه اقامت معاف بوده و افراد بین 2 الی 12 سال در صورت عدم
استفاده از سرویس اضافه نیم بهاء و برای افراد بالای 12 سال نرخ به طور کامل محاسبه خواهد شد .


ماده 4 .

ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر ساعت 12 ظهر و تحویل اتاق ساعت 14 میباشد .


ماده 5 .

در هنگام ورود به واحد اقامتی، میهمانی که اتاق به نام ایشان رزرو شده باید شناسنامه، کارت ملی و یا
گذرنامه معتبر خود و سایر همراهان را برای دریافت اتاق به پذیرش نشان دهند .


ماده 6 .

خسارات وارده به اموال و اثاثیه واحد اقامتی بر عهده میهمان است، مگر اینکه دفاتر خدمات سیاحتی و
جهانگردی پرداخت خسارات مزبور را تعهد نماید .


ماده 7 .

امکان برگزاری جلسات و مهمانی در آپارتمان ها و اتاق ها به هیچ وجه مقدور نمی باشد و در صورت
تمایل به برگزاری باید به واحد فروش و بازاریابی هتل مراجعه شود .
تبصره: چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت در هتل، بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف گردد،
هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد ، به جز موارد خاص با
توافق طرفین .


ماده 8 .

اقامت میهمانان در واحد اقامتی مطابق تاریخ مندرج در تأییدیه رزرو بوده و تمدید اقامت منوط به
موافقت واحد اقامتی است .


ماده 9 .

ورود میهمان تا قبل از 6 صبح، یک شب اقامت کامل و پس از آن حداکثر تا 50 % هزینه کامل اقامتی
یک شب محاسبه خواهد شد. همچنین، در صورت درخواست میهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت 18
حداکثر تا 50 % و پس از آن هزینه کامل یک شب اقامت از میهمان دریافت میگردد .


تبصره:

در صورت توافق طرفین و به منظور رعایت اصول مشتری مداری، حذف و یا تعدیل هزینه های مندرج در
این ماده امکانپذیر میباشد .


ماده 10 .

حداقل مبلغ پیش پرداخت جهت رزروهای انفرادی، هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق میباشد .


ماده 11 .

چنانچه میهمان در زمان مقرر به واحد اقامتی مراجعه ننموده و یا تا موعد مقرر بصورت مکتوب علت
عدم حضور خود را به واحد اعلام ننماید، مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و
تأییدیه ذخیره جا از روز بعد باطل میگردد .در این حالت، خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب اقامت به ازاء
هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد ، بجز موارد خاص که مشمول توافق قبلی طرفین
باشد .


قوانین کنسلی:


در صورت عدم توافق مکتوب قبلی، چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تأیید به هر دلیل رزرو توسط
متقاضی لغو شود. میزان خسارتی که باید پرداخت گردد) از مبلغ پیش پرداخت کسر گردد( به شرح زیر محاسبه
خواهد شد :
1 .اگر متقاضی تا 20 روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نماید، هیچگونه جریمه
های تعلق نخواهد گرفت .
2 .از 20 روز تا 11 روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ 20 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق .
3 . از 10 روز تا 6 روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ 30 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق .
4 . از 5 روز تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی، مبلغ 50 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق .
5 . از 48 ساعت قبل تا زمان ورود میهمان، مبلغ 70 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق .
6 . از 24 ساعت قبل از زمان ورود میهمان 100 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق .
تبصره . شرایط فوق مرتبط به رزرواسیون مستقیم از مجموعه بوده و در صورت رزرو از سامانه های رزرواسیون
قوانین سامانه حاکم خواهد بود و این مجموعه دخل تصرفی در آن نخواهد داشت .
قوانین استعمال دخانیات:
برای آسایش مسافران استعمال دخانیات در طبقات دو تا پنج شامل پرداخت جریمه به مبلغ
12.000.000 ریال می باشد